SÁIK Székhelyintézmény

Kompetenciamérés

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban az ország többi általános iskolájához hasonlóan a 6. és 8. évfolyamon ebben a tanévben is országos kompetencia mérésre kerül sor.
A mérés időpontja 2017. május 24. (szerda), melynek lebonyolítása a kötelező tanórai foglalkozások keretében történik.
A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető.
Az országos kompetenciamérés a közoktatásról szóló törvényben meghatározott tanulók 6., 8. évfolyamos csoportjának teljes körében a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást méri fel. A mérésben alkalmazott feladatok nem a NAT, a kerettantervek, illetve az azokhoz fejlesztett tankönyvek által közvetített tudástartalom elsajátításának mértékét mérik; a felmérés célja nem az adott év tananyagának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok az adott évfolyamig elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldása során.
A szövegértés területen a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól minden évben.
A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége).
A felmérés tartalmi kerete határozza meg a kompetenciamérés feladataiban alkalmazásra kerülő műveleti területek belső arányait, az egyes kompetenciaterületek egymáshoz viszonyított mértékét, az alkalmazott feladatok típusait, a kérdések típusainak arányát, illetve az alkalmazott szövegtípusokat. A felmérést minden iskola minden 6. és 8. évfolyamos tanulója megírja, az eredményekről a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontig minden iskola visszajelzést is kap. Ez segíti az iskolákat abban, hogy objektív képet kapjanak teljesítményükről, megismerjék erősségeiket és gyenge pontjaikat e két felmért tudásterületen. A mérési eredmények megismertetése az iskolákkal az alkalmazásképes tudás jelentőségének felismerésére és a javítás igényének erősítésére is alkalmas. Az évről évre ismétlődő mérési eredmények a módszerek eredményességének mutatói is lehetnek az elkövetkező években.

A tanulók iskolába érkezése:7.30 és 7.45 között
A kezdési időpont: 8 óra.
A befejezés várható időpontja: 12-13 óra

Mit kell hozni?
A matematikateszt megoldáshoz vonalzóra, számológépre, és tollra lesz szükségük a tanulóknak. Tízórait ajánlott hozni!

Mit kell tudni a tesztről?
A teszteken belül négy, egyenként 45 perces egységbe rendezve találhatók a matematika- és a szövegértési feladatok.

Nyelvi felmérés a két tanítási nyelvű általános iskolákban 2017. május 31-én (hatodik és nyolcadik évfolyamon).

Nyelvi felmérés 2017. május 17-én az általános iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében.